Skip to main content

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als behandelaar ben ik volgens de Jeugdwet verplicht om de meldcode met het bijbehorende afwegings-kader te gebruiken (zie NIP/NVO/NVRG). Signaleren zie ik als een continue-proces. Wanneer gedrag bij een kind of ouder opvalt, vraag ik dat uit om mijn beeldvorming ter verduidelijken en past het vaak binnen de behandeling om daar samen een andere weg in te vinden.

In het geval dat er zorgen ontstaan, zet ik stap 1 van de Meldcode in gang. Alle stappen worden vastgelegd in het dossier. De professionele norm wordt gehanteerd en als noodzakelijk gezien om mogelijke kindermishandeling en/of huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis, indien:

 • er sprake is van een vermoeden van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.
 • het zelf bieden of organiseren van hulp op het beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling onvoldoende effectief is, niet stopt of zich herhaalt.

Meldcode

Stap 1 In kaart brengen van signalen.

Stap 2 Overleggen met een vrijgevestigde collega, intervisie, vragen van consultatie en/of eventueel overleg met beroepsvereniging NVO/NVRG en Veilig Thuis.

Stap 3 Gesprek met de client.

Stap 4 Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling tezamen met stap 5 afwegingskader. Bij twijfel altijd raadplegen Veilig Thuis.

Stap 5 Beslissen (a.d.h.v. 5 afwegingsvragen):

Is melden noodzakelijk?

 1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 3 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
  nee: meldcode afsluiten en vastleggen in dossier | ja: ga verder met afweging 2.
 2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
  nee: ga verder met afweging 3 | ja: melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.

Is het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk?

 1. Ben ik in staat om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden?
  nee: melden bij Veilig Thuis | ja: ga verder met afweging 4
 2. Werken ouders/betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp?
  nee: melden bij Veilig Thuis | ja: hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging
 3. Leidt de hulp tot duurzame veiligheid?
  nee: (opnieuw) melden bij Veilig Thuis | ja: meldcode afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners.